Toiminta

TestausOSY on yhteisö – toimimme vapaamuotoisena yksilöiden verkostona Systeemityöyhdistys Sytykkeeseen löyhästi kytkeytyen.

Toiminta-ajatus

Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) on testauksen puolueeton, ei-kaupallinen ja vapaaehtoinen keskustelu- ja yhteistyöverkosto, jossa mahdollista vaihtaa ajatuksia testauksen haasteista ja ratkaisuista kenen tahansa testaustoiminnassa mukana olevan näkökulmasta.

Esittelykalvot

Toiminnan periaatteet ja tavoitteet

Periaatteet:

 • Toimimme sekä paikallisesti että maanlaajuisesti
 • Toimintamme on maksutonta ja kaikille kiinnostuneille avointa
 • Edistämme monipuolista testausosaamista ja erilaisten testausnäkemysten kehitystä

Tavoitteet:

 • Tarjoamme mahdollisuuksia verkostoitua, vaihtaa ajatuksia ja keskustella testauksen haasteista ja ratkaisuista avoimesti
 • Välitämme oppeja testauksesta Suomessa, myös suomeksi ja ulkomailta Suomen tarpeisiin
 • Edistämme ohjelmisto- ja järjestelmätestauksen ja testaajien asemaa ja arvostusta Suomessa
 • Parannamme testaustietämystä sekä testaustoiminnassa suoraan mukana olevien että testauksen sidosryhmien, mukaanlukien asiakkaat ja loppukäyttäjät, näkökulmasta kaikissa toimintaympäristöissä
 • Lähennämme teollisuusosapuolia ja tutkimusosapuolia ja tunnistamme tutkimusyhteistyömahdollisuuksia testauksen kehittämiseksi

Toiminta

 • Jäsenseminaarit
  • Eri yritysten tiloissa tai verkossa järjestettäviä maksuttomia tapahtumia
  • Järjestäminen perustuu vapaaehtoisiin tilan tarjoajiin ja tarpeellisten aiheiden tunnistajiin
  • Esim. Testihallinnan työkalutuki 06/2012 @ Tellabs
 • Testausillalliset ja kirjapiirit
  • Avoimia alustuksellisia keskustelukeskeisiä ryhmäkokoontumisia sovittuun aikaan sovitussa ravitsemusliikkeessä, kukin kattaa omat ruoat ja juomat
 • Sähköinen tiedottaminen ja keskustelu
  • Kaikki tilaisuudet jäsenpostituslistalla (sytyke-testaus-kerho@pcuf.fi / sytyke-fast@pcuf.fi)
  • TestausOSY:n LinkedIn-ryhmä kaikelle testaukseen liittyvälle keskustelulle
  • Websivuilla omat tapahtumat sekä Suomen kaupallinen testaustarjonta koottuna

Muut toimintamuodot

Laatu ja Testaus -lehden tekeminen

Vuodesta 2012 alkaen on tehty Laatu ja Testaus -lehteä. Lehden tekemisessä on sovittu tehtävän kolme numeroa, jonka jälkeen tilannetta ja tarvetta tarkastellaan uudelleen.

Työryhmätoiminta

Työryhmätoimintaa on ollut käynnissä testaussanaston osalta, sittemmin organisointi siirtynyt testaussertifiointia vetävän porukan organisoimaksi (FiSTB). Työryhmätoiminnan muotona on käynnistynyt FiST (Finnish Software Testing Peer Conference), joka vastaa tarpeeseen työstää testausosaamista yhdessä. Näitä vertaiskonferensseja / työpajoja on suunniteltu pidettäväksi korkeintaan korkeintaan kaksi vuodessa ja niiden tuloksista on tarkoitus kirjoittaa tiivistelmät näille websivuille.

Koulutustoiminta
Koulutustoiminta on löytänyt tiensä testausOSY:n toimintaan tarpeesta järjestää sisäisiä koulutuksia firmarajoja avartaen sekä uusien konseptien kokeiluun. Koulutustoiminta testausOSY:n sisällä noudattaa yleisperiaatetta: sen on oltava osallistujilleen maksutonta.
Systeemityölehden testausartikkelit

Testaus on oleellinen osa järjestelmien kehittämisen kokonaisuutta ja testausOSY osaltaan on mukana tuottamassa aiheesta materiaalia Sytykkeen Systeemityölehteen. Systeemityölehti on saatavilla vain niille testausOSY:n jäsenille, jotka kuuluvat myös Sytykkeeseen. Systeemityölehti 1/2009 tehtiin teemalla ”Laadunvarmistus” ja seuraavan vuoden teemat kiinnitetään loppuvuodesta

Projektit

TestausOSY:n tontilla on paljon tekemätöntä työtä,

 • joka hyödyttäisi kovasti suomalaisia testaajia
 • joka ei ole kovin aikakriittistä
 • jossa laatu on tärkeää pitkän aikavälin vaikutuksen kautta
 • joka ei tehtävänä kuulu millekään yritykselle erityisesti
 • jonka ohessa olisi mukava tutustua kollegoihin
 • jossa oppisi jotain uutta testauksesta
 • joka olisi mielenkiintoista!

Tämä kuulostaa mahdottomalta yhtälöltä, mutta tämä on aivan totta ja jopa todennäköistä. Joissain tehtävissä osallistujat voivat jopa kytkeä yhteisön projektin omaan työhönsä eli tehdä sitä työaikana.

Yhteistyötahot

 • Suomen testausraati (Finnish Software Testing Board) organisatorisesti Sytykkeestä ja TestausOSY:stä erillinen testaussertifioinnista vastaava yhdistys Tietotekniikan liiton alla.
 • Tieturin vuosittain järjestettävässä testaustapahtumassa jaetaan vuoden testaajan palkinto, jota testausOSY on vahvasti mukana organisoimassa.
 • Ruotsin testauksen osaamisyhteisö SAST (Swedish Association of Software Testers) pohjoismaista yhteistyötä länsinaapurin kanssa tehdään vaihtelevalla aktiivisuudella.